Ekoprojekt „Nebu? svi?a“ u? aj v Moskve

Po vzore Slovensk’eho Hnutia Obrody sa aj nasi rusk’i bratia z moskovsk’eho oddelenia hnutia „Narodny Sobor“ rozhodli pre akt’ivny pr’istup k ochrane svojej vlasti.

Po vzore Slovenského Hnutia Obrody sa aj naši ruskí bratia z moskovského oddelenia hnutia „Narodny Sobor“ rozhodli pre aktívny prístup k ochrane svojej vlasti.

Pomô?me ?ivotnému prostrediu, pomô?eme tak svojej vlasti! Ako vzniká láska k vlasti a otcovskému domu? Ako prvé nás napadnú slová ako hrdinstvo, vernos? alebo oddanos?. Oni sú samozrejmos?ou, ale v poslednej dobe sa tieto slová tak ?asto zneu?ívajú, ?e sa z nich stali hra?ky v rukách neúprimných ?udí. A ?o je napríklad najzlo?itejšie pri vernosti? Stálos?, trpezlivos? a trpenie aj nepríjemných vecí a vecí, ktoré nám prinášajú ?a?kosti. Je to všedné. A aj vernos? k vlasti má svoju všednos?. Z televíznych obrazoviek ?asto po?úvame stato?né zvolania: „Rusko vpred!“ Ale vlas? neurobili ve?kou podobné výkriky, ale len samotný národ a jeho neustála práca.

Všimnite si ako sa vy a ?udia okolo vás správate k prírode. Mô?e sa takto správa? ?ud ve?kolepej krajiny? Je vôbec mo?né by? hrdý na vlas?, ktorej územie je zne?istené jej vlastnými obyvate?mi? Aktivisti moskovského regionálneho oddelenia hnutia „Narodny Sobor“ sa nezmieria s touto situáciou. Preto sme za?ali novú úrove? boja za zdravé prostredie. Rozhodli sme sa vy?isti? lesopark vo štvrti Moskvy – Medvedkovo od odpadkov. Preto, aby sme najprv v sebe a neskôr aj v ostatných posilnili lásku k ?istote nielen u seba doma, ale aj vonku okolo nás!

Mnoho ?udí prešlo okolo nás: mladí pozerali zahanbene na zem, miestni ?udia stredného veku nás ocenili priate?skými poh?admi a starší ?udia nás z h?bky svojej duše chválili. To sú vám rozdiely! My chceme, aby naše deti ?ili v zdravom prostredí, aby sa mohli prechádza? po ?istom lese, bez kopcov plechoviek od piva a iného odpadu, ilegálnych skládok a ?alších známok nezodpovedného správania. Naši aktivisti dnes zlikvidovali mno?stvo odpadu, ale stále je tu vä?šie mno?stvo ako sme schopní zlikvidova?. Preto potrebujeme aj TVOJU pomoc!

Pod?a pravidiel etikety, ke? opúš?ate miesto, malo by by? ?istejšie ako pred vašou návštevou. Kultúrna osoba sa musí riadi? pravidlami etikety. Tak bu?me spolu naozaj kultúrnejší!

Koordinátor hnutia „Narodny Sobor“
Vedúci ekologického projektu „Nebu? svi?a“
Andrej Evslogin

Prelo?ené a upravené
http://mosnarodsobor.ru/